Pagrindinės nuostatos

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes better.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Tikrai Gerai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tikslaus laiko, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujas Taisykles paskelbiant elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo tikslaus paskelbimo laiko visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 • Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, kad būtų sudarytos sąlygos Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas įvyks be jokių sutrikimų ar klaidų. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimais ir/ar duomenų perdavimo klaidomis.
 • Pardavėjas, susidarius aplinkybėms kai negalima pateikti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra nepažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista). Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeista iš vidaus, ar atvyko visos užsakytos prekės. Atveju, kai siunta pažeista ar trūksta prekių – privalo siuntos nepriimti ir nedelsiant informuoti Pardavėją.
 • Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 • Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais: elektroninės bankininkystės pagalba arba pavedimu iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą Pardavėjo rekvizituose.
 • Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto po mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
 • Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo tikslaus laiko, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.
 • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

 • Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerio paslaugas teikianti įmonė.
 • Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes.
 • Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Prekių grąžinimas

 • Atveju, kai prekė yra nekokybiška, Pirkėjas privalo informuoti better.lt elektroninės parduotuvės administraciją per 48 valandas apie visus prekės trūkumus. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, adresu labas@better.lt.
 • Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su visais prekės dokumentais ir PVM sąskaita-faktūra. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu, adresu labas@better.lt.
 • Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir/ar tinkamai supakuota, Pardavėjas neprivalo priimti grąžinamos prekės.
 • Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsiunčia savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės prekę arba grąžina pinigus, sumokėtus už netinkamos kokybės prekę Pirkėjui.
 • Atveju kai Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai už grąžintas netinkamos kokybės prekes, jis privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, adresu labas@better.lt ir pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas privalo nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, netinkamos prekės pavadinimą, kiekį, bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekes. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo raštiško (elektroniniu paštu) prašymo ir netinkamos kokybės prekės išsiuntimo Pardavėjui.
 • Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs visą reikiamą informaciją iš Pardavėjo vykdyti grąžinimą.

Bendra Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako, kad registracijos formoje pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
 • Pirkėjas, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir paspaudęs ties „Gaukite Naujienas“, nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktu elektroninio pašto adresu labas@better.lt.

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Visa elektroninėje parduotuvėje better.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.